Do 29 lipca 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020

Wnioski o przyznanie dofinasowania można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, wysyłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową, a także przez aplikację eWniosekPlus. W ramach trwającego od 20 czerwca naboru do Agencji wpłynęły do tej pory 44 wnioski.

Przypominamy, że o pomoc może ubiegać się właściciel lasu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Osoba składająca wniosek musi przedstawić zobowiązanie do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł/m w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wsparcie dotyczy lasów w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Tereny te powinny również być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto muszą one być położone poza strefami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych terenów.

Więcej informacji – otwórz

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa