„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że środki chemiczne zawierające wiele substancji toksycznych są stosowane i magazynowane w  coraz większych ilościach. Każdy z tych preparatów niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne organizmy żywe. Bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa pracy  podczas ich stosowania może  zagrażać zdrowiu i życiu nie tylko rolników, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. Skutkiem oddziaływania tych substancji mogą być także zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy czas. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku czy kilkunastu lat, trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

I.       Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem z legalnych źródeł.
II.      Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych na niej zaleceń.
III.     Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
IV.    Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
V.     Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
VI.    Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
VII.   Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
VIII.  Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem, zgodnie z instrukcją.
IX.    Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
X.     Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją.

Poprzez kampanię „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włącza się w upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o zagrożeniach związanych z z transportem, magazynowaniem i stosowaniem tych substancji, a także sposobach ochrony środowiska naturalnego.
Dużą uwagę będziemy poświęcać ochronie dzieci oraz innych osób przebywających na terenie gospodarstw rolnych przed szkodliwym oddziaływaniem np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, właściwemu postępowaniu z opakowaniami po tych substancjach oraz zapobieganiu ich niekontrolowanemu przedostawaniu się do wody i gruntu. Służyć temu będą szkolenia dla rolników i członków ich rodzin, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjno-prewencyjne Kasy  wystawiane podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników w całej Polsce. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii Kasa będzie informować na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Zachęcamy rolników do wykonania listy kontrolnej dedykowanej kampanii „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Najmłodszych mieszkańców wsi zapraszamy do udziału w konkursach:

•  Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki (więcej);

•  XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (więcej).

Publikacje informacji o kampanii:
Zasady ochrony

Ulotki

 

źródło i tekst: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego