KOWR opublikował zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”. 11 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Przepisy ww. ustawy wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in.:

  1. przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
  2. ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  3. zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
  4. dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
  5. szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
  6. zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
  7. łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku
o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego” są dostępne na stronie internetowej KOWR pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/warunki-uzyskania-wpisu-do-rejestru-wytworcow-biogazu-rolniczego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również biogazowni rolniczych.

W 2023 r. zrealizowano 8 warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych. Do udziału zgłosiło się łącznie 316 osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/mikrobiogazownie-bezplatne-warsztaty-zakonczone.

Ponadto, w 2023 r. KOWR organizuje warsztaty z zakresu realizacji inwestycji w większe instalacje do produkcji biogazu rolniczego. Szkolenia zostaną przeznaczone dla zainteresowanych producentów rolnych oraz przedstawicieli administracji. Więcej szczegółów już wkrótce.

Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne.

źródło i tekst: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa