Do 30 grudnia 2022 roku rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Wsparcie to pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowane jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. W ramach tegorocznego naboru do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 55 wniosków o pomoc na kwotę 5,55 mln zł.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Zainteresowani mają czas na dostarczenie dokumentów praktycznie do końca roku – nabór trwa do 30 grudnia 2022 r. Warto jednak podkreślić, że pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji. Do tej pory zarejestrowano 55 wniosków – najwięcej na Mazowszu (14) i w województwie łódzkim (12) – na łączną kwotę 5,55 mln zł.

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej z PROW 2014-2020 mogą się starać dwie grupy rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Można się ubiegać o dofinansowanie, gdy straty w gospodarstwie – w uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich – miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda – z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Natomiast w przypadku wystąpienia w gospodarstwie ASF o pomoc mogą się starać rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w ramach tego wsparcia, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję, przy czym zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowalnych określonych w odpowiednich przepisach. Oznacza to, że w przypadku gdy szkoda dotyczy sprzętu rolniczego, rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko na takie maszyny, których dotyczyła szkoda. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Trwający nabór rozpoczął się 3 stycznia 2022 r. i jest 11. realizowanym w ramach PROW 2014-2020.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

zdjęcie: AdobeStock

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa