Trwa już 6. etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. We wszystkich naborach do placówek ARiMR wpłynęło dotychczas 575 wniosków. Zainteresowanie otrzymaniem środków wśród stowarzyszeń ogrodowych jest duże – listopad może być ostatnim miesiącem na ubieganie się o granty.

Zachęcamy, by nie zwlekać ze składaniem wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach trwającego naboru dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP do 30 listopada 2022 r.

Dotychczas na listach rankingowych znalazły się 193 wnioski i zawarto niemal tyle samo umów. W sumie przyznano już niemal 18,2 mln zł wsparcia. Trwa realizacja wielu inwestycji, a na stronie internetowej ARiMR opublikowany został zawierający przydatne informacje Podręcznik Grantobiorcy.

Przypominamy, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i można się ubiegać o zaliczkę.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni –
w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych można przeznaczyć na inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, np. na zagospodarowanie (w tym rekultywację) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizację i budowę ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie zawartej 10 maja 2022 r. umowy między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Wartość całego projektu to 50 mln zł.

Więcej informacji – otwórz

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa