Do dnia 30 września 2022 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski dotyczące świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.) udziela pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Termin składania wniosków

Zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 3 ww. rozporządzenia RM, w dniu 30 września 2022 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie w 2023 r.

Termin stosowania pomocy

Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2023 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski na świadczenie usług utylizacyjnych (dotyczących zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie) na rzecz producentów rolnych, składa się za pośrednictwem aplikacji UTYLIZATOR udostępnionej przez Agencję podmiotom utylizacyjnym.

W przypadku, gdy podmiot nie posiada aktywnego dostępu do aplikacji UTYLIZATOR, w celu złożenia wniosku na świadczenie usług utylizacyjnych, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o dostęp do aplikacji, który został udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dziale: Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zasady rozpatrywania wniosków

Zasady rozpatrywania wniosków na świadczenie usług utylizacyjnych, kryteria jego oceny, ustalania wysokości limitu finansowego i wyboru podmiotów utylizacyjnych zostały zamieszczone w plikach pod nazwą „Warunki naboru wniosków” i „Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych”.

Informacje o naborze

PODSUMOWANIE
Tytuł Informacje szczegółowe
Data: 16 września 2022 r.
Organizujący nabór: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przedmiot naboru: Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
Termin realizacji: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie: Cena – waga 60%; zakres rzeczowy – waga 30%; lokalizacja – waga-10%
Zasady udzielania pomocy: Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr
Kontakt z wnioskodawcami: Forma elektroniczna (utylizacja@arimr.gov.pl)
Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski składa się do dnia 30 września 2022 r. w dedykowanej do obsługi programu aplikacji UTYLIZATOR.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji UTYLIZATOR należy złożyć w formie elektronicznej wniosek o nadanie uprawnień zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wnioski o nadanie uprawnień będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

W przypadku gdy dany podmiot współpracował w poprzednich latach z Agencją i posiada aktywny dostęp do aplikacji UTYLIZATOR, złożenie wniosku o nadanie uprawnień do aplikacji UTYLIZATOR nie jest wymagane.

Miejsce i termin otwarcia wniosków: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2022 r., o godzinie 12:00. Podmioty utylizacyjne zostaną poinformowane w aplikacji UTYLIZATOR o dokonaniu otwarcia ofert.

Informacje o podmiotach, które złożyły wnioski w naborze, zakresie terytorialnym oraz planowanej wartości usług utylizacyjnych zostaną opublikowane na stronie internetowej ARiMR.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).
Rodzaj procedury: Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr: 120/2020 z dnia 19 października 2020 r. (ze zm.)
Informacja dotycząca wzoru Umowy Wzór umowy zostanie wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezesa ARiMR i udostępniony dla Podmiotów utylizacyjnych, które złożyły Wnioski o finansowanie lub dofinansowanie przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w roku 2023.