Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:
1)    I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
2)    I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
3)    I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1)    I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:
a)    miodarek,
b)    odstojników,
c)    dekrystalizatorów,
d)    stołów do odsklepiania plastrów,
e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
f)    topiarek do wosku,
g)    urządzeń do kremowania miodu,
h)    refraktometrów,
i)     wózków ręcznych do transportu uli,
j)     wialni do pyłku,
k)    uli lub ich elementów,
l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
m)   urządzeń do omiatania pszczół,
n)    poławiaczy pyłku,
o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
p)    wag pasiecznych,
q)    pakietów ramek ulowych,
r)     kamer cyfrowych.

2)    I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:
a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

3)    I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:
a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi
lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne
koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy
1)    I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:
I.    Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
II.    Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

2)    I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie
w imieniu pszczelarzy działające w formie:
a)    związków pszczelarskich;
b)    stowarzyszeń pszczelarzy;
c)    zrzeszeń pszczelarzy;
d)    spółdzielni pszczelarskich;
e)    grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

3)    I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie
w imieniu pszczelarzy działające w formie:
a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

4. Termin i sposób składania wniosków
1)    Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

2)    Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023.

6. Ogólna pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023, w ramach naborów objętych niniejszym ogłoszeniem
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

  •  I.6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” – 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
  • I.6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; – 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
  • I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).

7. Dane kontaktowe ARiMR
Sekretariat Departamentu Rynków Rolnych ARiMR
telefon: 22 242 06 50
adres mailowy: sekretariat.drr@arimr.gov.pl

[1] zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412)
[2]  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1)

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa