W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce(Dz.U. z 2023 r. poz. 1063), od 09.06.2023 r. do 30.06.2023 r.można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji drobiu poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019-2021.

O wsparcie w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent rolny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej „producentem rolnym”, który w okresach:

 29 grudnia 2019 r. – 13 maja 2020 r.;
lub
– 24 listopada 2020 r. – 28 lipca 2021 r.;

prowadził gospodarstwo drobiarskie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), zwane dalej „gospodarstwem”:

1)    które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752), wyznaczonym w rozporządzeniu wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustawiającym te obszary w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej,

2)    w którym zastosowano w tych okresach środki, o których mowa w § 11 ust. 1–3 lub § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (tj. środki wynikające z rozporządzenia wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustanawiającego obszar zapowietrzony i zagrożony w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej).

W odniesieniu do gospodarstwa i każdego z ww. okresów producent rolny może ubiegać sięwyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.

W ramach przedmiotowego mechanizmu udzielane będą następujące rodzaje wsparcia:

  1. Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych,
  2. Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych,
  3. Wsparcie z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie,
  4. Wsparcie z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie,
  5. Wsparcie z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzach opracowanych przez ARiMR:

  1. bezpośrednio w kancelarii właściwego OR ARiMR,
  2. przesyłką, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, bądź firmy kurierskiej, nadaną na adres właściwego OR ARiMR,
  3. przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Adresy oddziałów regionalnych ARiMR znajdują się na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania wsparcia, określone są w Instrukcji wypełniania wniosków.

 

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosków
Zał​_nr​_6​_do​_zarządzenia​_-​_INSTRUKCJA​_WYPEŁNIANIA​_WNIOSKÓW.pdf 0.56MB
Formularz Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019 – 2021 – [W1/656]
Zał​_​_nr​_1​_do​_zarządzenia​_-​_wniosek​_W1-​_ptasia​_grypa​_-​_2023​_jaja​_wylęgowe.pdf 0.38MB
Formularz Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019 – 2021 – [W2/656]
Zał​_​_nr​_2​_do​_zarządzenia​_-​_wniosek​_W2-​_ptasia​_grypa​_-​_2023​_jaja​_spożywcze.pdf 0.37MB
Formularz Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019 – 2021 – [W3/656]
Zał​_​_nr​_3​_do​_zarządzenia​_-​_wniosek​_W3-​_ptasia​_grypa​_-​_2023​_niepodejmowanie​_produkcji.pdf 0.33MB
Formularz Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019 – 2021 – [W4/656]
Zał​_​_nr​_4​_do​_zarządzenia​_-​_wniosek​_W4​_-​_ptasia​_grypa​_-​_2023​_obniżona​_cena​_zwierząt.pdf 0.31MB
Formularz Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019 – 2021 – [W5/656]
Zał​_​_nr​_5​_do​_zarządzenia​_-​_wniosek​_W5-​_ptasia​_grypa​_-​_2023​_wydlużony​_okres​_tuczu.pdf 0.32MB
Wzór oświadczenia producenta rolnego
Wzór​_-oświadczenie​_producenta​_rolnego.pdf 0.12MB
Wzór zgody współposiadacza gospodarstwa
Wzór-Zgoda​_współposiadacza​_współposiadaczy​_gospodarstwa​_zmarłego​_producenta​_rolnego.pdf 0.19MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz.U. z 2023 r. poz. 1063)
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_2​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.26MB
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2406 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. L 317 z 9.12.2022, s. 56)
Rozporządzenie​_wykonawcze​_Komisji​_(UE)​_2022​_2406.pdf 0.49MB

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa