Czas na składanie wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mija 30 listopada. W tym samym dniu upływa termin na dostarczenie kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych. Dokumentację najlepiej złożyć osobiście w placówce Agencji albo nadać przez ePUAP. Wniosek można też wysłać drogą pocztową, trzeba tylko pamiętać o tym, że o zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do placówki ARiMR. Na razie o to wsparcie ubiega się blisko 200 tys. rolników.

Termin i metody składania dokumentów

Do 30 listopada 2022 r. wnioski o przyznanie pomocy składa się w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny, który ubiega się o pomoc.

Dokumenty można także złożyć za pośrednictwem aplikacji ePUAP. W tym przypadku, aby wniosek trafił do właściwego biura powiatowego Agencji, trzeba poprawnie wskazać jego dane (adres ePUAP, adres e-mail). Dane te są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap. Tam też znajduje się instrukcja obsługi tej aplikacji.

Wniosek można też nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie jego złożenia decyduje data wpływu. Aby dokumentacja została dostarczona na czas, warto zadbać o to, by odpowiednio wcześniej nadać przesyłkę oraz właściwie podać dane odbiorcy, tj. wpisać adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy biura powiatowego ARiMR. Informacje te można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe.

W ten sam sposób należy złożyć kopie faktur lub innych dokumentów, które potwierdzają sprzedaż produktów rolnych. Trzeba tylko pamiętać, aby do załączników dodać informację o tym, którego wniosku dotyczą.

Ze względu na to, że nabór wkrótce się kończy, najpewniejszym sposobem na złożenie dokumentów jest wizyta we właściwym biurze powiatowym ARiMR lub skorzystanie z platformy ePUAP.

Załączniki do wniosków

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

– kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

– uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;

– zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

– dokumenty lub ich kopie, na podstawie których wykazana zostanie sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa (faktury, umowy sprzedaży, oświadczenia o dokonaniu transakcji).

Wysokość pomocy

W ramach tego wsparcia poszkodowane rodziny rolnicze mogą otrzymać:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

2)  5 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne. Rolnik nie otrzyma jednocześnie kalkulacji i protokołu. Wynika to z tego, że kalkulację z oszacowania szkód można otrzymać wówczas, gdy straty wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, natomiast gdy są one wyższe, system wygeneruje protokół oszacowania szkód.

Sposób przekazywania pieniędzy

Pomoc wypłacana będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące numeru konta były aktualne. Można je sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”. Jeśli numer konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji – zgodnie z instrukcją: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Więcej informacji o pomocy i dokumenty (także oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych) – otwórz

Briefing Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – otwórz

zdjęcie: Adobe Stock

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa