Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do realizacji zadania pn. „Pszczoła bliżej nas”, projektu na który Podlaskiej Izbie Rolniczej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 6.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny  Podlaskiej Izby Rolniczej oraz partnerów dodatkowych wyniesie 2.040,00 zł.

Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu konkursu na najlepszą pracę stylistyczną pt. „Pszczoła bliżej nas”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Celem operacji jest udział w konkursie 30 uczniów z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, którzy pogłębią swoją wiedzę na temat roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym. Dodatkowo poprzez udział w konkursie młodzież nabędzie wiedzę w zakresie znaczenia pszczół i stosowania w gospodarstwach rolnych roślin miododajnych, które poprawiają jakość i strukturę gleby, a tym samym zwiększają plony roślin uprawnych. Dzięki realizacji operacji wzrośnie także świadomość uczestników operacji na temat konieczności stosowania zachowań proekologicznych, które można realizować w codziennym życiu.

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczestników operacji wśród uczniów i szerszego grona mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego poprzez umieszczenie na stronach internetowych i mediach społecznościowych informacji na temat zrealizowanej operacji.

Przedmiotowy konkurs skierowany jest do młodzieży klas 7-8 szkoły podstawowej oraz młodzieży klas 1-3 szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego

załącznik do Regulaminu Konkursu przez szkołę w terminie do 01.10.2022 r. i przesłanie pracy stylistycznej pt. „Pszczoła bliżej nas” w dowolnej formie stylistycznej, napisanej ręcznie lub komputerowo do biura Organizatora w terminie do 10.10.2022r.

Formularz zgłoszeniowy oraz pracę stylistyczną należy przekazać w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej na poniższy adres:

Podlaska Izba Rolnicza

Porosły, ul. Wierzbowa 57

16-070 Choroszcz

e-mail: bialystok@pirol.pl

Z dopiskiem: Konkurs na najlepszą pracę stylistyczną pn. „Pszczoła bliżej nas”

Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz, e-mail: bialystok@pirol.pl, tel. 85 676 08 62.

Prace stylistyczne powinny zawierać informacje na temat m.in.:

– pożytecznej roli pszczół;

– roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;

– życia pszczół i ich zwyczajów;

– roślin miododajnych;

– zagrożeń wynikających z ciągle malejącej liczby pasiek i postępującej degradacji

środowiska.

Nagrody:

Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody dla dwóch grup wiekowych:

a) dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: 1000zł

II. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 2 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

b) dla młodzieży klas 1-3 szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych:

I miejsce: 1000 zł

II. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 2 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu:

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Plakat

źródło: Podlaska Izba Rolnicza