Nabór wniosków o przyznanie pomocy – od 7 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

Co zmieni się w zakresie wsparcia rozwoju usług rolniczych?

Od dnia 24 czerwca 2022 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach naboru oprócz dotychczasowego zakresu usług rolniczych (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności:

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach) będzie można ubiegać się o pomoc w czterech nowych zakresach.

Cel zmian

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ułatwienie dostępu do usług rolniczych i leśnych oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania gospodarki rolnej na środowisko naturalne.

Usługi związane z leśnictwem

W nowym naborze będzie można ubiegać się o pomoc na działalność usługową związaną z leśnictwem (według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 02.40.Z). Dotacje będzie można przeznaczyć na zakup lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do działalności w ramach świadczenia usług leśnych.

Usługi związane z zabezpieczaniem/utrzymaniem urządzeń wodnych

Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,  42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej i 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Usługi takie będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych, których członkami są rolnicy oraz ich związków.

Usługi związane z myciem i dezynfekcją

W dobie światowej pandemii dodano nowe zakresy usług, aby pomóc rolnikom w minimalizowaniu zagrożeń spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów. Wsparcie będzie udzielane na rozwój usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych; urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych; urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych. Kody PKD nowych działań: 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

Usługi związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Zakres wsparcia poszerzono o świadczenie usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, według PKD odpowiednio:

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Premiowane będą przedsięwzięcia w następujących obszarach tematycznych: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt. Nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i Big Data w polskim rolnictwie. Środki można przeznaczyć na: koszty zakupu stacji bazowych służących do przesyłki danych, np. LoRaWan, sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów), stacji meteo. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje także zakup laptopa, tabletu, serwera oraz zakup gotowych rozwiązań wspomagających wdrażane technologie cyfrowe (maksymalnie 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych). Nie będzie można z tych środków sfinansować rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

Wymagania wobec beneficjentów

Wsparcie w zakresie usług leśnych adresowane jest do mikro- i małych przedsiębiorstw, które już świadczą usługi leśne, od co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Spełnienie powyższego warunku, podobnie jak dotychczas w zakresie usług rolniczych, będzie odbywało się na podstawie wpisu do odpowiednego rejestru (CEIDG, KRS), czy też statutu lub umowy w zależności od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz udokumentowania świadczenia usług na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto (np. fakturami).

Na realizację projektów z zakresu usług melioracyjnych, mycia i dezynfekcji oraz wykorzystania technologii cyfrowych o pomoc mogą ubiegać się podmioty, które już wykonują określony rodzaj działalności gospodarczej, jak również podmioty, które taką działalność dopiero zamierzają podjąć, poprzez rozszerzenie oferowanych usług. Beneficjentem w tych zakresach usług mogą być także osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej np. po raz pierwszy. W tym przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia  wniosku o płatność ostateczną.

W ramach jednego wniosku będzie można ubiegać się o pomoc na wykonywanie albo podejmowanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług tylko w jednym z zakresów (np. nie będzie możliwe ubieganie się o pomoc jednocześnie w zakresie usług rolniczych oraz zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych).

W zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zwiększona jest wysokość refundacji do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia (dla usług rolniczych, leśnych i mycia i dezynfekcji jest to 50%).

Wnioski należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Wniosek można także wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych.

Ostateczny termin rozliczenia

Ostateczny termin na rozliczenie wszystkich operacji  typu „Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” został wydłużony o dwa lata i obecnie jest to 30 czerwca 2025 r.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi