11 września 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), które wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Szczegółowe regulacje zawarte w ustawie dotyczą:
1.    przyspieszenia procesu budowy biogazowni rolniczej;
2.    ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
3.    zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
4.    dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
5.    szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
6.    zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
7.    łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Wraz z wejściem w życie ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikuje na stronie internetowej KOWR zmienione „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również biogazowni rolniczych.

W 2023 r. zrealizowano 8 warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych. Do udziału zgłosiło się łącznie 316 osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/mikrobiogazownie-bezplatne-warsztaty-zakonczone.

Ponadto, w 2023 r. KOWR organizuje warsztaty z zakresu realizacji inwestycji w większe instalacje do produkcji biogazu rolniczego. Szkolenia zostaną przeznaczone dla zainteresowanych producentów rolnych oraz przedstawicieli administracji. Więcej szczegółów już wkrótce.

Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne.

Materiały

MRiRW​_ulotka​_biogaz
230807​_MRiRW​_ulotka​_biogaz​_screen.pdf 0.61MB

źródło i tekst: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa