Szukasz inspiracji do tego, jak twórczo zmienić swoje otoczenie? A może już zrealizowałeś/-aś ciekawy projekt na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? Jeżeli tak, mamy doskonałą wiadomość! Zapraszamy do udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach zgłaszania projektów.


Czas na Przyjazną Wieś!

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

W Jury konkursu zasiądą doświadczeni eksperci z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego wsi oraz ochrony klimatu i ekologii.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I
  • Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II
  • Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III
  • Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Zgłaszając projekt w konkursie „Przyjazna wieś” masz także szansę na udział w europejskim konkursie na najlepsze projekty realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020 — Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). Jego organizatorem jest Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network). Więcej: TUTAJ!.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby lub podmioty, które korzystały z PROW 2014-20. (Kluczowe jest, aby zgłaszane projekty nie były wcześniej uwzględnione w bazie projektów KSOW.)

KRYTERIA OCENY

Kryteria oceny różnią się w każdej kategorii, jednak większość projektów oceniania będzie z uwagi na:

 • innowacyjność,
 • nowatorskość projektu,
 • poprawę efektywności gospodarstwa rolnego,
 • zwracanie uwagi na aspekt środowiskowy i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • współpracę z organizacjami społecznymi,
 • promowanie budowania kapitału społecznego, sieciowania i współpracy,
 • długotrwałość i znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • czerpanie z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i regionu,
 • wartość dodaną.

Wszystkie szczegóły odnośnie wymagań dotyczących projektów oraz kryteriów oceny, znajdują się w poniższym regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU


Czas na zgłoszenia!

Projekty w konkursie będzie można składać za pomocą formularza elektronicznego, który będzie dostępny w połowie czerwca 2023 r. Do formularza będzie można dołączyć zdjęcia obrazujące efekty projektu.

Termin składania zgłoszeń upływa 3 sierpnia 2023 r.

Dla ułatwienia Państwu przygotowań do zgłoszenia projektu  przekazujemy informacje, które będą zawarte w formularzu:

 • Szczegóły projektu — informacje o finansowaniu, terminie realizacji, osobach do kontaktu.
 • Uzasadnienie, dlaczego to właśnie Twój projekt powinien wygrać.
 • Kontekst — jakie było tło powstania i jak wyglądała sytuacja przed realizacją projektu?
 • Cele projektu.
 • Opis zrealizowanych działań — co zrealizowano w ramach projektu?
  • Jeśli to możliwe, podaj: harmonogram prac, rodzaj podjętych działań, formy i sposoby realizacji projektu, wykorzystane narzędzia (tj. co, w jaki sposób i kiedy). Celem jest umożliwienie czytelnikom zrozumienia, co i jak zrealizowano w ramach projektu.
 • Rezultaty/Korzyści — Jakie efekty i rezultaty zostały osiągnięte? W jaki sposób zmieniła się sytuacja lub jakie potrzeby zaspokojono w wyniku realizacji projektu, w tym:
  • Korzyści bezpośrednie: tam gdzie to możliwe, prosimy opisać poprawę pod względem ilościowym oraz osiągnięte korzyści pod względem jakościowym? Podać wymierne wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania.
  • Możliwość przenoszenia: czy inicjatywa może być przeniesiona na inne obszary stojące przed tym samym problemem?
  • Wartość dodana projektu: czy pojawiały się niezamierzone efekty prowadzonych działań?
  • Wpływ projektu na rozwój obszarów wiejskich.
  • Tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Wartość współpracy i sieciowania — czy projekt można uznać za przykład dobrej współpracy? Czy projekt był realizowany we współpracy z innymi podmiotami? Czy projekt angażował różne grupy społeczne, w tym wykluczone?
 • Aspekt środowiskowy — czy w projekcie uwzględniono aspekt środowiskowy i czy projekt wspierał przeciwdziałanie zmianom klimatu?
 • Aspekt innowacyjny — czy projekt może być uznany za innowacyjny? Czy rezultatem jest stworzenie nowego lub znacząco ulepszonego procesu, usług produktów i/lub technologii?
 • Czerpanie z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i regionu — czy projekt realizowano w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 • Synergie z innymi politykami Unii Europejskiej — czy projekt przyczynił się do osiągniecia celów innych polityk UE?
 • Wnioski i rekomendacje dla innych.

Opisując projekt, warto zastanowić się, co było jego największą siłą i co stanowi o jego wartości. Sposób opisu jest o tyle istotny, że zawarte w formularzu informacje pozwolą Jury konkursu wybrać najciekawsze projekty, które mogą się stać inspiracją dla innych.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu, jesteśmy do dyspozycji i chętnie pomożemy oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Kontakt:   

 • 22 274 23 37,
 • 22 274 23 31.

Czas najwyższy!

Udział w konkursie „Przyjazna wieś” oferuje możliwość nie tylko zdobycia uznania na szeroką skalę, lecz także zapewnienia istotnego wkładu w przyszłość obszarów wiejskich oraz zdobycia atrakcyjnych nagród. Dla uczestników stanowić może unikalną platformę do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań i osiągnięć, które będą inspirować do dalszych działań w obszarach o kluczowym znaczeniu.

Liczymy na projekty ukierunkowane na rozwiązania istotnych problemów, z jakimi borykają się obszary wiejskie. Od zrównoważonego rolnictwa, przez ochronę środowiska, aż do społecznej integracji i rozwoju gospodarczego — inicjatywy przynoszące bezpośrednie korzyści lokalnym społecznościom. Wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwijające kapitał społeczny i promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze regionu.

Nie zapominajcie także o szansie na udział w europejskim konkursie ARIA23, który otwiera drzwi do międzynarodowego uznania i pozwala na dzielenie się swoimi osiągnięciami z szerokim gronem zainteresowanych.

Wobec powyższego, serdecznie zachęcamy do zgłoszenia projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 sierpnia 2023 roku — pamiętajcie!

źródło i tekst: ksow.pl