Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). ARIA23 jest rozwinięciem sukcesów konkursu Rural Inspiration Awards (RIA), organizowanego przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network), odbywającego się corocznie w latach 2019–2022. Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w tym roku brzmi on „Podnoszenie kompetencji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich” skupiając się na przykładach projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich  i pakt na rzecz obszarów wiejskich,  a także tegoroczny temat przewodni – Europejski Rok Umiejętności.

Konkurs ma na celu promocje dobrych praktyk we wdrażaniu WPR i obejmuje cztery kategorie tematyczne, trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do Europejskiego Roku Umiejętności. Oprócz tego przyznana zostanie nagroda w głosowaniu powszechnym, które zostanie rozstrzygnięte za pośrednictwem internetowego systemu głosowania.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r.

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej;
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy;
 • Promowanie zmiany i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich w Europie
 • Wspomaganie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Kategorie tematyczne konkursu:

1. Inteligentne i konkurencyjne rolnictwo: projekty finansowane w ramach WPR, które przyczyniają się do stworzenia inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

2. Ochrona środowiska: projekty finansowane w ramach WPR, które wzmacniają ochronę środowiska, w tym bioróżnorodność, przeciwdziałają zmianom klimatu, wykazują zrównoważony rozwój i/lub przyczyniają się do ekologicznej odbudowy.

3. Struktura społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich: projekty finansowane w ramach WPR, które wykazują swój wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, uwzględniają aspekty społeczne w innowacyjny sposób, wykazują zrównoważone podejście do zwiększania korzyści płynących z cyfryzacji w rolnictwie i w  społecznościach wiejskich, przyczyniają się do włączenia społecznego i odporności społeczeństwa wiejskiego lub wspierają wiejskich przedsiębiorców i przedsiębiorstwa w innowacyjny sposób.

4. Umiejętności wiejskich interesariuszy (zainspirowane faktem, że rok 2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności): projekty finansowane w ramach WPR, które prezentują uczenie się przez całe życie, umożliwiają ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wspierają innowacje i konkurencyjność.

Głosowanie internetowe – w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z listy 24 projektów – finalistów.

Kryteria wyboru

Przygotowując się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który wzmocni jego szanse na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • doskonalenie umiejętności w rolnictwie i na obszarach wiejskich (kryterium to dotyczy wszystkich kategorii).
 • korzyści bezpośrednie projektu np. tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / rozpowszechnienie polityki, wykazanie trwałości lub odporności itp.;
 • korzyści z sieciowania, np. wartość dodana z synergii z innymi politykami UE, powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami KSOW/ priorytetami, udział interesariuszy;
 • wkład w inne polityki UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • innowacyjny aspekt projektu w tworzeniu nowych lub znacząco udoskonalonych procesów, usług, produktów i/lub technologii;
 • dobre praktyki w zakresie równości, takie jak integracja grup priorytetowych i postęp w integracji społecznej młodych ludzi, kobiet i mniejszości na obszarach wiejskich (w tym osoby z niepełnosprawnościami, uchodźcy itp.).

Czyli należy się zastanowić nad wartością dodaną projektu, na czym polega jego innowacyjność, jak w projekt zostali zaangażowani różni interesariusze, w tym osoby młode, kobiety, jakie są powiązania z innymi projektami / politykami, co wnoszą ew. partnerzy biorący udział w projekcie? Należy określić, co jest wyjątkowe dla projektu, a także jak przyczynia się do realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatu oraz do wzrostu wykorzystania technologii cyfrowych.

Zgłoszenia mogą otrzymać dodatkowe punkty, jeśli ich wartość jest jasno uzasadniona w zakresie zaangażowania młodych ludzi i/lub kobiet w opracowywanie lub realizację projektu lub w zakresie rozwijania umiejętności.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być współfinansowane w okresie programowania 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
 2. Finaliści poprzednich konkursów RIA 2019, 2020, 2021 oraz 2022 nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. Wyjątkiem mogą być działania związane z gospodarką gruntami w ramach rocznych / wieloletnich zobowiązań (np. działania rolno-środowiskowe, działania związane z leśnictwem) lub długoterminowe inicjatywy infrastrukturalne lub przypadki opóźnień związanych z COVID-19, gdy nie zrealizowano etapów końcowych. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania,aby móc wykazać wpływ lub możliwość przenoszenia wyników.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która do drugiego etapu konkursu może zgłosić maksymalnie osiem projektów, w tym tylko dwa z działania LEADER. Sieć w każdym państwie członkowskim może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej odpowiedniej kategorii.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2023 r.na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 7. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. Jednostka Centralna KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego jej opisu, z maksymalnie trzema zdjęciami / grafikami na jedno zgłoszenie.

Najciekawsze osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do Europejskiej sieci WPR. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE, we wrześniu/październiku br. zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Czterech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie pięciu zwycięzców konkursu planowane jest w grudniu 2023 r.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW. Tak jak w przypadku poprzednich konkursów Rural Inspiration Awards, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 274 23 30.

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie Europejskiej sieci WPR i w mediach społecznościowych (#ARIAwards23).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety i cele szczegółowe PROW 2014-2020 – pobierz

Broszury prezentujące projekty finalistów konkursów RIA 2019RIA 2020RIA 2021RIA 2022

źródło i tekst: ksow.pl